Zarejestruj się
 • Wybierz język:
 • pl
 • en
 • de
 • ru
Zmontuj sobie wyjazd

Znajdź nocleg

Znajdź nocleg

Ciekawy region

Ciekawy region

chojnicki

Powiat chojnicki leży w województwie pomorskim Jego siedzibą jest miasto Chojnice. Powiat chojnicki ma charakter rolniczo-turystyczno-przemysłowy. Ponad połowę terenu powiatu zajmują lasy, a 33 duże, czyste jeziora to nie tylko atrakcja krajobrazowa i turystyczna, ale również podstawa do rozwoju rybołówstwa śródlądowego. W powiecie można podziwiać doskonale zachowane elementy kultury regionalnej południowych Kaszub. Występują nie tylko w postaci

Więcej

Regulamin rezerwacji

Regulamin rezerwacji miejsc noclegowych

 1. Rezerwacja miejsc noclegowych dokonywana jest za pośrednictwem serwisu internetowego www.turit.pl. Serwis prowadzi firma Wydawnictwo Family Cup sp. z o. o. (dalej jako Turit). W serwisie www.turit.pl (dalej jako Portal) zamieszczone są oferty turystyczne Przedsiębiorców Turystycznych.

 2. Turit umożliwia Klientowi dokonanie rezerwacji miejsca noclegowego dostępnego u Przedsiębiorcy Turystycznego. Ustala się, że między Klientem a Turitem nie zostaje zawarta umowa o pośrednictwo w rezerwacji miejsc noclegowych ani żadna umowa związana z korzystaniem z miejsc noclegowych.

 3. W celu dokonania rezerwacji Klient musi wypełnić formularz oraz podać wszystkie wymagane dane, w szczególności - imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, itp. Klient wyraża zgodę na udostępnienie tych danych Przedsiębiorcy Turystycznemu.

 4. Turit zastrzega sobie prawo odmowy dokonania rezerwacji Klientowi, w przypadku gdy dane podane w procesie rezerwacji nie spełniają warunków ustalonych przez Turit.

 5. Płatność za rezerwację miejsc noclegowych następuje w momencie wypełniania formularza i jest warunkiem skutecznego dokonania rezerwacji. Płatność za rezerwację obejmuje miejsca noclegowe wraz ze śniadaniem lub bez, w zależności od wybranej opcji. Za pozostałe usługi Klient jest zobowiązany zapłacić bezpośrednio Przedsiębiorcy Turystycznemu po przybyciu do obiektu noclegowego.

 6. W momencie gdy Klient dokona skutecznej rezerwacji miejsca noclegowego u Przedsiębiorcy Turystycznego, zostaje zawarta umowa między Klientem a Przedsiębiorcą Turystycznym zgodnie z warunkami rezerwacji i/lub warunkami Przedsiębiorcy Turystycznego. Klient odpowiada za zapoznanie się z warunkami rezerwacji i warunkami świadczenia usług przez Przedsiębiorcę Turystycznego.

 7. Po dokonaniu rezerwacji Klient otrzyma pocztą elektroniczną voucher, który zobowiązany będzie przedstawić Przedsiębiorcy Turystycznemu. Zalecane jest, aby Klient skontaktował się z Przedsiębiorcą Turystycznym celem potwierdzenia dokonanej rezerwacji.

 8. Gdy po dokonaniu przez Klienta rezerwacji Przedsiębiorca Turystyczny nie zapewni lub odmówi zrealizowania usługi noclegowej na rzecz Klienta (zgodnie z dokonaną rezerwacją), Turit nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta w związku z zaistniałą sytuacją. Ponadto Turit nie ponosi odpowiedzialności za to, że faktyczne warunki oferowane przez Przedsiębiorcę Turystycznego są nieadekwatne lub niezgodne z zamieszczoną na Portalu ofertą. Dotyczy to również wszelkich szkód (w tym finansowych) wynikających z niedopełnienia przez Przedsiębiorcę Turystycznego warunków umowy podczas pobytu Klienta w obiekcie noclegowym.

 9. Turit dokłada wszelkich starań, aby informacje podane na Portalu były dokładne i aktualne. Jednakże Turit nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany tych informacji przez Przedstawiciela Turystycznego.

 10. W przypadku anulowania rezerwacji miejsca noclegowego przez Klienta Turit zwróci Klientowi 80% wpłaconej kwoty. Zwrot ww. kwoty nastąpi wyłącznie na konto bankowe wskazane przez Klienta. Klient ponosi koszty przelewu zwracanej kwoty. Jednakże, w przypadku, gdy anulowanie rezerwacji nastąpi później niż na 5 dni przed terminem pierwszego noclegu, wówczas Klientowi nie przysługuje zwrot żadnej kwoty.

 11. Turit zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na Portalu.

 12. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Nr 101 z 2002r., poz.926 z późniejszymi zmianami).

 13. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Turit.

Innowacyjna gospodarka